ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА САЙТA

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Бисмар“ ООД (наричан по-долу списание ДМТ) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн dmtmagazine.info и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от „Бисмар“ ООД (наричани за краткост Услуги).
С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на списание ДМТ, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
„Бисмар“ ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Борова Гора 20; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 121810777.

 1. Условия за използване на Сайта на списание ДМТ
  Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“ и факта, че списание ДМТ не носи отговорност за точността на публикуваната информация, запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не- налични продукти, както и за претърпени вредии /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
  Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинна мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти при заявяване на поръчка на тези стоки на имейл INFO@MD-MAGAZINE.INFO или на тел:  +359886646900 или +359885393171).
  Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които списание ДМТ се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.
  За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. списание ДМТ само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.
 2. Задължения на потребителя при попълване на контактните форми
  За целите на използване на Сайта на списание ДМТ, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на контактната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, списание ДМТ има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и списание ДМТ не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка във връзка с получената от потребителя информация.
 3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на списание ДМТ
  Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което списание ДМТ изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, списание ДМТ не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя
  След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от списание ДМТ по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на списание ДМТ, както и да получават информация за продукти и услуги на списание ДМТ на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на списание ДМТ чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.
  Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от списание ДМТ за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от списание ДМТ и клиенти.
  Списание ДМТ уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Нерегулярно могат да бъдат изпращани оферти от името на партньори на списание ДМТ.
  списание ДМТ си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.
 4. Авторски права и ограничения свързани с тях.
  Списание ДМТ предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на списание ДМТ или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.
  списание ДМТ си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между списание ДМТ и лицето публикуващо информацията.
  При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права MD magazine не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение.
  Всички предоставени от списание ДМТ стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител.
  Предоставените препратки на Сайта на списание ДМТ към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от списание ДМТ и по отношение на използването на препратката извън Сайта на списание ДМТ настоящите Общи условия не се прилагат.
  Списание ДМТ не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на Бисмар ООД и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. С настоящите Общи условия списание ДМТ информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и списание ДМТ не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.
 5. Представяни стоки и услуги на Сайта.
  Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;
  В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Списание ДМТ не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
  Списание ДМТ си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
  а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
  б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
  в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например, софтуер, музика и филми на Английски език;
  Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включенo ДДС.
  Списание ДМТ има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.
 6. Закупуване на стока и/или услуга, представена в списание ДМТ
  Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на списание ДМТ. Aбонаментът за списания MD и ДМТ, както и поръчката на броеве на изданията се извършва от Потребителят чрез попълване на заявка в предоставените контактни форми на страниците на Сайта/ чрез подаване на заявка за абонамент на имейл info@md-magazine.info/ чрез подаване на заявка за абонамент по телефон  или чрез подаване на заявка в писмен Потребителят може да се абонира или да закупи брой/броеве на посочените издания, като се свърже директно с екипа на издателство Бисмар на имейл info@md-magazine.info или се обади на тел.: +359886646900 или +359885393171/ чрез подаване на заявка на лично съобщение в продилите на списание ДМТ във социалните мрежи, съответно https://www.facebook.com/DMTmagazine
  При заявяване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка според предлаганите от списание ДМТ възможности.
  Списание ДМТ има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на заявяването на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
 7. Доставка
  След заявяване на поръчка на брой/броеве или абонамент за списание ДМТ или комбиниран абонамент за списания MD и ДМТ по посочения в т.6 начин, срокът за доставката на поръчаните стоки до дома Ви е в рамките на 10 работни дни, за територията на България след получаване на потвърждение на поръчката от списание ДМТ, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. За чужбина срокът може да бъде до 14 дни.
  Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Списание ДМТ си запазва правото да удължава посочените срокове с до 10 (десет) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие, за територията на България, от страна на Потребителя, заявил доставката.
  Цената на една доставка варира, в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката..
  В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от списание ДМТ информация за осъществяване на заявката за поръчка, самата поръчка и доставката на поръчаната стока, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.
  Цената за доставка валира според избрания от Потребителя вариант за заплащане и доставка, посочен от Потребителя при заявяването на поръчката.
  Доставката се извършва:
  1. За България от пошенски услуги или куриер(в зависимост от вида на поръчката)
  2. За чужбина от пощенска служба до пощенска кутия
  Доставката чрез пощенски услуги до адрес с пощенска кутия при абонамент за хартиеното издание и електронното издание на ДМТ и комбинирания абонамент за списание ДМТ и списание MD е безплатна на територията на страната.
  Списание ДМТ не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от списание ДМТ обстоятелства.
  При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да се свърже с списание ДМТ за изясняване на замяната.
  При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
  В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, списание ДМТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
  Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа на имейл info@md-magazine.info или телефон +359886646900 или +359885393171
  Списание ДМТ си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка
  Списание ДМТ извършва доставки чрез подизпълнител/и на територията на Света.
 8. Заплащане на закупени стоки и услуги
  При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на списание ДМТ или на неговият представител/подизпълнител, изпълняващ доставката пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 7 (седем) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, списание ДМТ се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, списание ДМТ автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
  При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на „Бисмар“ ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, списание ДМТ изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 7 (седем) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, списание ДМТ се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, списание ДМТ автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
  При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, списание ДМТ изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 7 (седем) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, списание ДМТ се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, списание ДМТ автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
  При заплащане на заявени стоки Потребителят може да избира между:
  – заплащане в брой в редакцията на сп. ДМТ на адрес: гр. София 1164, ул. Борова гора 20
  – заплащане по банков път
  – чрез виртуален ПОС терминал (PayPal)
 9. Отказ от закупена стока
  Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 7 (седем) работни дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.
 10. Други
  Списание ДМТ има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
  списание ДМТ си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта
  Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на списание ДМТ на имейл, или по телефона (посочени в сайта), в рамките на работното време: от 9:30 до 17:30 часа, от понеделник до петък.
  Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. списание ДМТ не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
  При използване на Сайтана списание ДМТ, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.
  Лични данни

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА MD MAGAZINE С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА СПИСАНИЕ ДМТ, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.